15 ani de activitate

Echipa

Covalciuc Diana, director executiv, medic pediatru recuperator – Este unul din fondatorii şi directorul Centrului Tony Hawks de la crearea sa. Medic pediatru cu specializare în medicină fizică şi reeducare a copiilor cu infirmitate motorie cerebrală şi polihandicap, are ferma convingere, că pritr-o colaborare eficientă dintre instituţiile guvernamentale şi non-guvernamentale, copiii cu nevoi speciale pot fi integraţi cu succes în societate. Pasionată de munca sa găseşte relaxarea în familie, ocupîndu-se de grădină sau lectură.

Covalciuc Grigore – administrator. Este unul din fondatorii Centrului Tony Hawks. Medic-pediatru, cu specialitate în artrologia pediatrică, d-nul Grigore are o experiență bogată în domeniu medical, fiind și membru al diferitor comisii (atestarea pediatrilor și neonatologilor din Republica Moldova, expert al Consiliului Național de Evaluare și Acreditare în Sănătate și altele), doctor în științe medicale, conferențiar al Universității de Stat de Medicină N. Testimițianu. Pasionat de muzică și sport.

Carabet Ana – contabil-șef, face parte din echipa Tony Hawks Centru din 2012. Dna Ana are o vastă experiență de muncă în domeniul contabilității, fiind un specialist de neegalat, totodată dumneaei are experiență și în domeniul social, activînd anterior la o casă de copii. Puținul timp liber care îl are îl petrece împreună cu familia.

Carp Veronica, asistent kinetoterapeut – face parte din echipa Centrului Tony Hawks din 2001, este asistentă –kinetoterapeut. Veronica este o profesionistă experimentată, ce lucrează de mulţi ani cu copii cu dereglări de mobilitate. Cunoaşterea profundă a dezvoltării psihomotorii a copiilor de vîrstă fragedă a ajutat-o să ocupe un loc de frunte în întervenţia timpurie la copiii cu necesităţi speciale. Ea este pasionată de călătorii, muzică şi lucru manual.

Petruşca Oxana, kinetoterapeut – face parte din echipa Centrului Tony Hawks din 2008, absolventă a Universităţii de Educaţie fizică şi Sport din RM, master în kinetoterapie. Sportivă de succes, pasionată de atletism. Prin propria practică cunoaşte toate detaliile mişcării şi poate să ajute copiii cu dizabilităţi să obţină libertatea în mişcare. Oxana este specialist kinetoterapeut cu categoria I.

Solovei Natalia – kinetoterapeut , face parte din echipa Centrului Tony Hawks din 2010, este absolventă a Universităţii de Educaţie fizică şi Sport din RM. Natalia este foarte capabilă în a alege un plan optim de reabilitare, ştie să motiveze şi să insufle mult optimism copiilor și părintilor, calităţi specifice ei. Este pasionată de dans şi fitnes.

Guţanu Silvia, kinetoterapeut – face parte din echipa Tony Hawks Centru din 2009, a absolvit Universitatea de Educaţie fizică şi Sport din RM, master în kinetoterapie. A practicat gimnastica, cu rezultate remarcabile. Şedinţele de psihomotricitate ghidate de Silvia, motivează copii cu dizabilităţi prin dinamizmul şi creativitatea lor.

Crețu Irina – kinetoterapeut, face parte din echipa Tony Hawks Centru din 2014, a absolvit specialitatea kinetoterapie la Universitatea de Educaţie fizică şi Sport din RM. Pe plan profesional Irina își dorește să contribuie cît mai mult la îmbunătățirea calității vieții copiilor cu nevoi speciale. In timpul liber îi plac plimbările și lectura.

Caraman Cristina – kinetoterapeut, angajată în cadrul Tony Hawks Centru din 2015, este absolventă a Universității de Educaţie fizică şi Sport din RM, specialitatea kinetoterapie licență și masterat. Ca specialist Cristina tinde să ajute cît mai mulți copii să devină independenți funcțional prin intermediul metodelor de lucru aplicate. Pasiunea sa este lectura.

Siniucova Ecaterina – kinetoterapeut, membru a echipei Tony Hawks Centru din 2015. Ecaterina este absolventă a Universitatății “ Lucian Blaga” din Romania, Specializarea Ed. Fizică și Sport în 2013. În anul 2015 a obținut titlul de master în kinetoterapie la Universitatea de Vest din Timișoara.
Cu ajutorul tehnicilor și metodelor noi învățate în Romania, Ecaterina doreste să ajute copiii cu nevoi speciale din R. Moldova să se bucure de clipele frumoase ale copilăriei.

Marinova Alla, ergoterapeut – face parte din echipa Centrului Tony Hawks din 2007, este psihopedagog, absolventă a Universităţii pedagogice de Stat “Ion Creangă”. Pe parcursul activităţii s-a specializat în domeniul terapiei ocupaţionale și muzico-terapiei. Datorită talentului artistic înnăscut poate pătrunde în sufletul oricărui copil şi are darul de a face plăcută o activitate educaţională dificilă sau plictisitoare.

Rusu Efimia, asistent social – membră a echipei Centrului Tony Hawks din 2012. Este absolventă  a Universităţii de Stat, Facultatea Sociologie şi Asistenţă Socială, licenta si masterat. Are experienţă de lucru în domeniul asistenţei sociale în instituţiile de stat şi cele non-guvernamentale, oferind  servicii de consultanţă diferitor pături sociale. Este interesată de creşterea profesională în domeniul protecţiei drepturilor copiilor. În timpul liber îi place să se delecteze citind sau ascultînd muzică.

Lupu Mariana – logoped, face parte din echipa Tony Hawks Centru din 2015, este absolventa a Universitatii pedagogice de stat “Ion Creanga”. In prezent este studenta la ciclul II masterat, specialitatea Logopedie. Fiind mama unui copil cu dizabilități, Mariana a fost motivată să studieze logopedia în speranța că va putea să îl ajute pe copilul său, cît și pe alți copii cu nevoi speciale.
Deviza ei în viață a devenit: “Pentru a putea fi în amintirea copiilor voștri mîine trebuie să fiți prezenți în viețile lor azi.” (Barbara Johnson)

Diana Covalciuc is the Founder and Executive Director of the Tony Hawks Center. She is a paediatrician specializing in physical medicine and rehabilitation of children with cerebral palsy and multiple disabilities; she strongly believes that with effective cooperation between governmental institutions and non-governmental intuitions, children with special needs can be successfully integrated into society. Mrs. Covalciuc is passionate about her work and finds relaxation with her family and enjoys gardening and reading.

Grigore Covalciuc – administrator. He is one of the founders  of Tony Hawks Center. Physician-pediatrician specialized in pediatric artrology Mr. Grigore has a big experience in the medical field, he is a member of various committees (certification of pediatricians and neonatologists from Moldova, expert of the National Council for Evaluation and Accreditation in Health and others), doctor in medical sciences, professor of the State University of Medicine N. Testimiţianu. He is passionate about music and sports.

Ana Carabet – chief accountant, she is part of the Tony Hawks Center team from 2012. Ms. Ana has a large experience in accounting, she is an invaluable specialist. Also she has experience in social area, she worked previously in a orphanage. Her free time she spends with her family.

Veronica Carp, assistant physiotherapist – part of Tony Hawks Center team since 2001.  Veronica is an experienced professional, working for many years with children with mobility disorders. Her deep knowledge of psychomotor development of young children helped her to occupy a prominent place in early intervention for children with special needs. She is passionate about travel, music and likes to do needlework.

Oxana Petrusca is a physiotherapist – part of the Tony Hawks team since 2008. She graduated from the University of Physical Education and Sports of the Republic of Moldova and mastered in kinesiology. She is a successful athlete and athletic enthusiast. She knows the practice of movement and helps children with disabilities to obtain freedom of movement. Oxana is a specialist, category 1 physiotherapist.

Natalia Solovei – physiotherapist and part of the Tony Hawks team since 2010. She graduated from the University of Physical Education and Sports of the Republic of Moldova. Natalia is very capable of choosing an optimal treatment plan. She knows how to motivate and inspire children and keeping parents optimistic are her specific qualities. She is passionate about dance and fitness.

Silvia Gutanu,  – physiotherapist and part of the Tony Hawks team since 2009. She graduated from the University of Physical Education and Sports of the Republic of Moldova with a masters in kinesiology. Silvia practiced gymnastics with remarkable results. Psychomotor sessions guided by Silvia motivate children with disabilities with her enthusiasm and creativity.

Alla Marinova – occupational therapist and part of team Tony Hawks since 2007. Alla is a graduate from the State Pedagogical University “Ion Creanga”. She worked as a pedagogue and now she specializes in occupational and music therapy. Due to her innate artistic talent she can penetrate the soul of every child and has a gift of making any educational activity interesting.

Mariana Lupu – speech therapist and joined the Tony Hawks team in 2015. She is a graduate from the State Pedagogical University “Ion Creanga”. Currently she is a student in Cycle ll Master, specializing in speech. Being a mother of a child with disabilities, Mariana was motivated to study speech therapy and hopes that will help her son or other children with special needs. Her life’s motto became: “To be in your children’s memories tomorrow you must be present in their lives today.” (Barbara Johnson)

Efimia Rusu, social worker – member of the Tony Hawks team since 2012. She is a graduate of the State University, with a masters degree in Sociology and Social Work. She has worked as a social assistant in state institutions and non-governmental organizations providing consulting services to different social strata. Efimia is interested in professional growth in the area of protection of children’s rights. In her spare time she enjoys  reading and listening to music.

Irina Cretu – physiotherapist and part of the Tony Hawks team since 2014. She graduated from the University of Physical Education and Sport of the Republic of Moldova, specializing in kinesiology in 2014. Irina has the ability to find a common language with children and their parents producing positive results. In the future she wants to contribute to improving the quality of life for children with special needs. In her spare time she enjoys long walks.

Maria Duca – physiotherapist and member of team Tony Hawks since 2014. She graduated in 2013 from the University of Physical Education and Sport of the Republic of Moldova with a masters in kinesiology. She then received her masters degree in 2015 from the University of Galati, Romania. In the future she wants to rise up the professional ladder.

Cristina Caraman – physical therapist, and joined the Tony Hawks Center in 2015. She graduated from the University of Physical Education and Sport of the Republic of Moldova, in 2012, specializing in kinesiology and completed her masters in 2014. As a specialist Cristina tries to help as many children as possible to become independent, through applied functional working methods. Her passion is reading.

Ecaterina Siniucova – physiotherapist, joined the Tony Hawks team in 2015. Ecaterina is a graduate from the University “Lucian Blaga” in Romania, where she specialized in physical education and sports, 2013. In 2015 she obtained her master’s degree in kinesiology at the University of West Timisoara.  With the techniques and methods she learned in Romania, Ecaterina wants to help Moldovan children with special needs to enjoy the beautiful moments of childhood.

Spînu Alexandrina – kinetoterapeut. Este parte din echipa Tony Hawks din 2016. Responsabilă şi empatică, are o abordare profesionistă şi fin adaptată fiecărui pacient. Alexandrina creează relaţii frumoase de prietenie atât cu copiii, atrăgându-i în activitate terapeutică prin joc, cât şi cu părinţii, bazate pe autenticitate şi spirit jovial. Şedinţele de hidroterapie cu ea deseori scot rapid la iveală capacităţile copiilor care-i surprind plăcut pe ei înşişi şi pe părinţii acestora.  Alexandrina este pasionată de călătorii, ciclism şi promovează un mod sănătos de viaţă.

Alexandrina Spînu – physiotherapist. She is part of  Tony Hawks team from 2016. She is responsible and compassionate and she has a professional approach adapted to each patient. Alexandrina creates strong relationship based on friendship with both children, and parents.  She includes them in therapeutic activity through play, based on authenticity and jovial spirit. Hydrotherapy sessions with her often reveals quickly capabilities that surprise children and their parents. Alexandrina is passionate about travel, cycling and she promotes a healthy lifestyle.

Gurcova Maria – kinetoterapeut, este angajată în cadrul IP Tony Hawks Centru din anul 2014. Maria a absolvit Universitatea de Stat Educație Fizică și Sport din Moldova, este deținătoarea diplomei de Master. În prezent, Maria este studentă la Masterat anul I la Psihopedagogie Specială și Terapii Integrate în cadrul UPS Ion Creangă. Este participantă a trainingurilor internaționale în domeniu kinetoterapiei din SUA și Saint-Petersbourg.

Maria Gurcova – physiotherapist, joined the  Tony Hawks team in 2014. Maria is a graduate of the State University of Physical Education and Sport of Moldova, with a masters degree. Currently, Maria is a freshman, specializing in Special Education and Integrated Therapies in „UPS Ion Creangă”. She participated in relevant international trainings in USA and Saint Petersburg in physical therapy.

Don't cry for me Moldova

 

Official Partners:

 

 

 

 

 

Online Partner:

 

 

Platinum Sponsors:

 

 

 

 

 

 

Gold Sponsor:

 

 

 

 

 

Silver Sponsor:

 

 

 

Sponsors:

 

 

 

 

 

Media Partner:

 

TonyHawksCentru Partners

 

Tony Hawks și prietenii săi:

 

 

Parteneri: